返回列表 发帖

[专题] 中小学生必背名言,用得好作文加10分

俗话说:“巧妇难为无米之炊。”要想写好作文,名言警句可少不了。下面这份作文必背“名言警句”清单,爸爸妈妈们记得为孩子收藏。相信孩子只要持之以恒地积累, 语言材料库定会丰富起来,写起作文来也就是信手拈来的事了。
6 @1 e* L2 p9 k
. _2 t( O& X! d% t8 `一、警戒辩证 # \! l0 h' V& I
8 F: v: A0 u4 ^# n, N

9 |. @$ _7 |4 {' x1、千里之堤,溃于蚁穴。
: |. A+ Q" b2 L) [2、前车覆,后车戒。
, M- h: u& B/ Q* s- o% B3、近朱者赤,近墨者黑。
/ s. q- j) a9 i: t) V4、己所不欲,勿施于人。
; i$ ^' e: |9 N0 W. I% e5、祸兮福所倚,福兮祸所伏。
4 m0 d" l8 ~. m3 M1 s6、不识庐山真面目,只缘身在此山中。4 Y* g" h& n6 ~* O3 E; X, i6 d; x2 w
7、不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。; S6 F8 ^3 ^  b0 K0 c$ |
8、人无远虑,必有近忧。- C. C8 z4 i9 v) H
9、生于忧患,死于安乐。4 v7 `/ o8 `+ O. a6 K
10、天时不如地利,地利不如人和。- ]  C; R' F# y' n+ e
11、士别三日,当刮目相看。
* s! D0 H/ `2 V12、水则载舟,水则覆舟。1 j8 k0 h2 k( V2 m  ]* @5 I1 i
13、他山之石,可以攻玉。9 O% g3 M/ n# M2 \" f( @" P4 C
14、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。3 f) C+ I- ]- G4 G* @
15、踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。
) @0 j% S) b7 u& r+ l' k16、无可奈何花落去,似曾相识燕归来。
8 J$ Z( w' E3 D! z0 Z5 x7 k! [; j17、问渠哪得清如许,为有源头活水来。- l) X9 i, u) n; K
18、天生我材必有用,千金散尽还复来。) T- J' z8 G. T. Y. ~
19、天若有情天亦老,人间正道是沧桑。, F$ V0 i+ W0 i* o7 g
20、年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。
  n* A: H6 ]6 ]0 M  T7 o  f" g& m7 K" L21、白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。. ?! L( h: A2 I* w' [
; ~8 B, ]+ J7 k( W

& h  L  I9 N9 [& `9 s4 b二、勤奋好学 8 f9 w. d: n! {! H1 ^+ }  _
. p8 q, a" ^& J

/ g% [- C7 V9 N5 n6 k1、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。
  k  l3 ^  l/ [. f+ g% V8 d2、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
3 ]# b* W6 e$ |& k( X) R3、千里之行,始于足下。  W2 E) q$ G9 w* y( H5 N/ N- h
4、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。
/ H/ y" H4 H! E4 q; z5 D; h* M% E5、吾生也有涯,而知也无涯。- N8 d0 Z3 P) X  u
6、学而不思则罔,思而不学则殆。
( J# H) f$ `. v" N; S6 n4 r% L2 l% O* T- p7、学,然后知不足;教,然后知困。7 b7 E' z4 W& w1 q  B& a2 p- h
8、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。! g' u+ [1 v' U0 |* o* A( ~/ |
9、业精于勤,荒于嬉。
: i8 R2 v8 G" ]10、绳锯木断,水滴石穿。/ e) r! g& i1 E$ g9 r/ p& W
11、少壮不努力,老大徒伤悲。
( E- x+ m6 g. U" Q1 M7 C9 M12、问渠哪得清如许,为有源头活水来。
, ^8 g2 {; @* k/ Q0 [" ~( a
/ u6 t, z1 z% L3 q! Z# r1 P' X% A% X) E) i. j4 d6 d! b) w0 h
三、珍视友情 # z, {, r# l+ B8 w2 z; a, N

+ r7 q  U. k) @( V0 j! v8 j7 K5 @! N/ V- P
1、海内存知己,天涯若比邻。
" ?& Z$ J9 D6 ~2 c; ~  b2、劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。
4 f, O% r- y) v. }. L3 K3、洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。- ?0 s* z8 E$ g/ }0 o
4、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。& [/ n+ p: _  M9 g; U1 r. {
5、山回路转不见君,雪上空留马行处。
, }! d1 V; i3 f5 k/ N' O6、松竹梅岁寒三友;桃李杏春暖一家。
7 P5 q; ?, F% |  ^7、人生何处不相逢,相逢何必曾相识?
. d! F9 s5 `0 x$ [8、人生所贵在知己,四海相逢骨肉亲。
; M  w. p! D( o; L& s1 d, Y2 P9、不知其人,视其友。
+ G; p& P$ r2 _2 r10、掘井须到流,结交须到头。, @+ f+ j. G' ~0 i! v5 j  T
11、朋友,以义合者。
: _# s) q4 c' U" ~, `: E12、同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。" V+ C# O# J7 J
13、莫愁前路无知己,天下谁人不识君。
. \3 N. J5 a: X8 f14、天下快意之事莫若友,快友之事莫若谈。
* k% Q6 G: Z8 l0 ?  q/ D15、人生所贵在知已,四海相逢骨肉亲。* l$ H( H7 t. Z; L+ C, K
16、赤诚招来飞鸿落;深情激得玉石开。
* Q: R$ U1 H/ g6 C: ~17、莫逆于心,遂相与友。! a6 X# V, B1 @4 |5 ]( S4 ?& F
19、对谁都是朋友,实际上对谁都不是朋友。9 b( R, O* R% ^4 O2 W7 c
20、朋友乃时常亲爱;弟兄为患难而生。) h2 e) N3 E( y6 Z/ ?+ D
21、结交非贤者,难免生爱憎。6 H( Q: \5 p/ y; s/ \: n
22、匹夫不可以不慎取友。友者,所以相有也。
' ~7 v, `/ U; x/ M/ \) ]' F23、士有妒友,则贤交不亲,君有妨臣,则贤臣不至。
2 y7 ]7 v5 E( m# C+ B24、二人同心,其利断金;同心之言,其香如兰。
6 G: O; I1 O: o; a  q# x5 X25、习与正人居之,不能无正也;犹生长于齐,不能不齐语也。
; Z9 `$ n7 M0 j26、山河不足重,重在遇知己。# [$ s4 j6 D; S: m6 J
27、人生交结在终始,莫以开沉中路分。# H+ o  t4 y5 o2 i
28、君子拙于不知己,而信于知己。
* _0 r4 ?5 u5 N8 |5 _! C29、择友如淘金,沙尽不得宝。
& J0 M1 M' I/ M( A- K& }+ ?4 x0 r30、路遥知马力,日久见人心。( V. [4 V$ p7 C4 h' L3 q, [. I
31、情深恭维少,知己笑谈多。
- N: ]8 p/ f) o  ?: i2 g% e32、独学而无友,则孤陋而寡闻。
/ c, C# y& ^( O( x/ N, i33、树直用处多,人直朋友多。; M- x! P9 M$ @( _8 Q( s" ~
34、情深恭维少,知己笑谈多。
0 v' P- B; y5 w- A- g2 n* M/ o35、酒逢知己千杯少,话不投机半句多。/ H3 M8 `: L/ U% z) ]1 ~3 y8 T& @
& f: v4 ]% N" `5 m' o+ s

6 m" L1 u# V/ s7 g) Y1 Q四、立志勉励 2 F2 f2 z3 a9 k+ Z: W

( s7 ]; V  m, G2 c6 l& F+ B4 P/ L- g) v% q- a
1、我走得很慢,但我从不后退。; M, S1 ?6 |; M3 X. L. H1 b
2、不要把成功想得太遥远,有时候,它离我们很近,只是由于我们的疏忽而与它失之交臂。
+ j& t1 A. y" {, d3 u. Y( |3、任何事情要想取得成功,必须肯下苦功,并有坚持到底的毅力。
7 |( T6 ^! s* c( _4、只要厄运打不垮信念,希望之光就会驱散绝望之云。
6 `) u; j. Y% ~) K, S5、面对问题,我们不能退缩,因为退缩并不能解决问题。只有努力寻求解决之道,才是上策。, u. ^/ ~9 f9 m2 }
6、尊严来自实力,实力来自拼搏!
- p  y( s* ~: y- K7、失败并不可怕,只要我们怀着一颗不服输的心,勇往直前,那么胜利将不会离我们太远。0 M" M% ]' E" U7 I( w; y: f
8、不为失败找借口,只为成功找方法。
( U' v9 Q2 D8 s9、雄鹰可以飞得晚,但一定要飞得高。( p' d. C( {; f" \
10、疑问是打开知识大门的钥匙。错误是正确的先导。提出了正确的问题,往往等于解决了问题的大半。
6 v! H: y" @% h  M& j11、时间是宝贵的,抓住了时间就抓住了成功。6 J) z3 |. H" S' H
12、人生需要时时提醒,责任需要时时敲打。
3 ?' O' E4 G& @13、老骥伏枥,志在千里。! N1 W+ G* A# u' r* z! Z! N
14、天下兴亡,匹夫有责。: e/ i2 b* K! M2 ?
15、路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。+ S* r% O9 {" j$ M1 D! u- h8 R  b! D
16、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。' {& E' @7 Q' d
17、会当凌绝顶,一览众山小。% B/ {6 }+ l3 V9 u
18、每朵花都有盛开的理由。
7 x9 Q. K( v) K0 ~19、自我反省,做自己的老师。" `1 ~1 a1 {, Z; K8 O
20、每一种创伤,都是一种成熟。
, {5 e' f0 f+ @( Y. o# u) K1 m- Q21、成功就是在不断地克服困难,在困难中创造自己的价值。有心人会在困境中找出路,而无心的人只会在众多的机会中找借口。3 ]+ J0 B. \" j' C' |3 x
22、人生自古谁无死,留取丹心照汗青。
+ C! e4 \9 h4 @+ F23、所谓的成功并不需要你比所有的人都强,你只需要强过自己的对手或同行,就足够能显示你的价值。
  ~3 F5 b) h. |# c# @6 [# b9 f; b24、庸人的缺点就在于不能控制自己的感情,容易失去理智,而成功者则善于把握这个尺度,谨慎处事。8 o4 I9 b) F7 }2 C; M2 @
25、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。
1 c2 u$ i0 M. n3 J7 C26、欲穷千里目,更上一层楼。( s9 v! }( t3 E+ O2 s3 I+ Q6 i( R
27、但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。- W) [" B" j, Q3 T3 h
28、修正自己吧,不要企图修正别人。
# ~1 C0 Q: x! y% U7 m5 [29、人可以不成功,但不可以不成长。
* D9 o0 w6 D7 s+ R7 P30、每个人都要长大、但不是每个人都懂得长大。
2 |9 Y& E6 q7 K1 L) ~( L! u! B31、宁为玉碎,不为瓦全。
; j: }+ I: v4 y" y' L32、非学无以广才,非志无以成学。
. @4 V: v; f; @4 L: z1 [: [7 _, U33、粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。3 ]6 g3 l0 |2 I$ |) {, Q1 F
34、马行软地易失蹄,人贪安逸易失志。! I" i1 E0 p  F$ r( j
35、赢家总有一个计划,输家总有一个借口。
* d$ {4 q6 I- f# K7 G) C36、努力不一定成功,放弃肯定失败。
2 D6 Z1 e/ \) c  m9 j37、要想壮志凌云,就须脚踏实地。. p+ w. Y) @, \' u& _" S
38、行动是通向成功的唯一途径。  r  D/ ]( T4 C4 D+ E+ R5 w7 J/ r
39、非淡泊无以明志,非宁静无以致远。0 @( t( F: d; S7 \+ \: ~
40、我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。4 G( |- _8 Y$ [: D
41、朝着心中目标前进的人,整个世界都在为他让路。+ i+ P' `% X' C# e7 Z) J: l
42、海到尽头天做岸,山登绝顶我为峰。' W: j1 Q. p+ A  |
43、不懂得自爱的人,是没有能力去爱别人的。: |) j7 g, W$ d$ ]5 [5 n8 a
44、以善为本,以德为准,享乐是一种空洞,快乐喜悦是一种深刻。/ O8 @! h( d8 x/ b$ g
45、学会舍才有所得。
: l9 k% O( `- Z% v& ?; {46、江山代有才人出,各领风骚数百年。
4 K0 E8 E! ]' w* t( s47、沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
# a* {0 E) s, e
: }! T0 G' C; ]5 h7 Z+ ]+ J) d& p- ~  s* {3 Y
五、为人处世
( K+ s$ W" H+ D0 R5 b8 m4 h" n4 i9 m8 t- ^4 }5 w' S* Z

3 J' `! s& d6 [! j& o1、临渊羡鱼,不如退而结网。
4 _+ V. ~: L' S& `2、勿以恶小而为之,勿以善小而不为。
0 b  ^- V$ K* K  S; U3、良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。
. _4 f8 O  t4 f& b' w  v2 \! h4、路遥知马力,日久见人心。6 H0 d, r! j( S
5、静以修身,俭以养德。" z5 @' A. S" d, @' C5 Z  m
6、得道多助,失道寡助。7 J5 {2 ^- m* I6 ^$ f
7、不以物喜,不以己悲。" a3 F( W8 J+ ~
8、木受绳则直,金就砺则利。9 {9 {& N. {; W( s! x
9、亡羊补牢,犹未为晚。言必信,行必果。' s0 _9 r: v, k9 c& {" A$ ^, X
10、纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

返回列表